Pedaran Ngeunaan Biografi

Biografi atawa riwayat hirup mangrupa tulisan atawa wacana nu eusina medar atawa nyaritakeun ngeunaan kahirupan hiji jalma nu dianggap miboga kapunjulan dibanding jeung nu lianna kalawan salengkep-lengkepna.

Unsur-Unsur nu aya dina biografi :
 1. Ngaran lengkep.
 2. Tempat jeung waktu lahir.
 3. Alamat.
 4. Riwayat atikan, organisasi, pakasaban.
 5. Kahirupan di kulawarga.
 6. Penghargaan.
 7. Jsb.
Hal-hal nu kudu diperhatikeun dina nulis biografi nyaeta :
 1. Tangtukeun jejer/tema nu kurang dipimaksud.
 2. Pilih tokoh nu dianggap payus tur saluyu jeung widang/jejer nu geus ditangtukeun.
 3. Jieun rangkay karaganana.
 4. Mekarkeun rangkay karangan dumasar kana data atawa catetan penting.

Belum ada Komentar untuk "Pedaran Ngeunaan Biografi"

Posting Komentar

Komentar dimoderasi
Komentar akan muncul apabila disetujui oleh penulis

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel